Nationernas och SNÄfs lokalfördelning

Nationernas delegationsgrupp gjorde i maj ett eget förslag på fördelningen av HUS föreningslokaler för perioden 2009–2010. Förslaget, som också stöddes av delegationsgruppen från Svenska Nationer och Ämnesföreningar, fanns med då HUS ekonomidirektion diskuterade olika möjligheter att genomföra lokalfördelningen. Också ämnesföreningarnas delegationsgrupp (HYAL) hade gjort ett förslag, och till slut röstade ekonomidirektionen mellan dessa två. Rösterna föll 8–6 (1 frånvarande) för att använda HYALs förslag som preliminär modell för lokalfördelningen. Fyra medlemmar i ekonomidirektionen meddelade avvikande åsikt i beslutet.

Den centrala skillnaden mellan ekonomidirektionens preliminära förslag och förslaget från nationernas och SNÄfs delegationsgrupper är att olika principer har använts då HUS nationer och hobbyföreningar har tilldelats utrymmen. I HYALs förslag har nationernas utrymmen i Nya studenthuset skurits ned med hälften och delvis övergått till andra föreningar, medan nationernas och SNÄfs förslag placerar vissa hobbyföreningar i nationernas nuvarande utrymmen. Nationernas och SNÄfs delegationsgrupper har under sommaren slipat sitt förslag utgående från feedback från föreningarna, och de tar gärna emot vidare kommentarer.

Mera information och feedback om förslaget:
Ville Sinnemäki, medlem i ekonomidirektionen (nationerna), tfn 050 5819650, ville.sinnemaki[at]helsinki.fi
Jonas Lindholm, medlem i ekonomidirektionen (SNÄf), tfn 040 5387454, jonas.lindholm[at]helsinki.fi

Tilajakomalli.pdf
Nationernas och SNÄfs delegationsgruppers förslag på lokalfördelning (pdf)

Vanliga frågor om nationernas och SNÄfs förslag på lokalfördelning

Varför har nationer och hobbyföreningar placerats i samma utrymmen?
Genom att placera nationer och hobby- eller andra föreningar i samma utrymmen effektiveras användandet av lokalerna samtidigt som det för med sig synergieffekter för båda parter. För många hobbyföreningar innebär möjligheten att ha verksamhet i de stora nationslokalerna fördelar som inte erbjuds i andra HUS-utrymmen. På motsvarande sätt är det med tanke på nationens verksamhet och identitet lättare för den att dela utrymme med flera mindre föreningar än med andra nationer. De föreningar som placerats i nationsutrymmena har valts just på den grund att deras behov av lokal på bästa möjliga sätt passar ihop med de möjligheter nationsutrymmet erbjuder (bl.a. flexibel användning av salar, ett välutrustat kök, representativa utrymmen) samt med nationens verksamhet och verksamhetskultur. Inom nationerna fungerar redan nu grupper som kan jämföras med hobbyföreningar, såsom körer, orkestrar, självständiga klubbar och dramagrupper. Således är man i nationerna redan vana vid att ta hänsyn till olika användares behov.

Hur skulle nationen och de andra föreningarna i praktiken fungera i samma utrymme?
De föreningar som placeras i nationsutrymmen får ett avskilt kansli- eller förrådsutrymme, möjlighet att använda hela nationsutrymmet för sin verksamhet eller båda dessa alternativ, beroende på sina egna behov av lokaler samt på det ifrågavarande utrymmet. Det avskilda utrymmet är verkligen föreningens eget utrymme och på inget sätt under nationens kontroll. Om användandet av de övriga utrymmena kommer man överens tillsammans med alla föreningar som använder lokalen. För att koordinera användningen av det gemensamma utrymmet bildas en lokalkommitté, i vilken alla föreningar som använder lokalen finns representerade. Kommittén fungerar enligt konsensusprincipen så att ingen användare av lokalen kan styra över de andra.

Varför har inte de internationella föreningarna placerats i ett gemensamt utrymme, som HUS ekonomidirektion föreslagit?
I verkligheten är de internationella föreningarna ingen enhetlig grupp, utan deras behov av lokaler och andra önskemål skiljer sig klart från varandra. En del behöver ett lugnt kansliutrymme och andra en avslappnad samlingsplats, en del behöver mycket förvaringsutrymme och andra ett representativt utrymme för möten. Det har också tidigare förekommit negativ respons då man placerat flera internationella föreningar i samma utrymmen, och en del av föreningarna har direkt önskat att de inte placeras i samma utrymmen som andra internationella föreningar. Att föreningarna är av samma slag är inte en tillräcklig motivering för att placera dem i samma utrymmen. Således tar man i nationernas förslag bättre hänsyn till de internationella föreningarnas önskemål genom att placera dem i flera olika slag av utrymmen, i stället för att på ett konstgjort sätt knippa ihop dem i samma utrymme.

Varför har inte samhällsföreningarna placerats tillsammans under Kupolen i B-trappan, som HUS ekonomidirektion föreslagit?
Även om Kupolen är ett stort utrymme är det opraktiskt och skulle inte lämpa sig för det bruk som föreslås i ekonomidirektionens förslag. Utrymmet består av en sal och ett kök samt av tre små kyffen, som inte passar för annat än kansli- och förvaringsbruk. Således kan egentlig verksamhet endast ordnas i salen, och att dela detta utrymme mellan 10 synnerligen aktiva föreningar skulle tvinga dem alla att skära ned på sin verksamhet eller förflytta den annanstans. Sådan är situationen redan i detta skede, då fem sammanslutningar är verksamma under Kupolen. På grund av sin form och akustik samt pelaren i mitten passar Kupolsalen dåligt för de möten och föredrag som planeras, men utmärkt som det fest- och vistelserum det för närvarande är. I nationernas och SNÄfs förslag på lokalfördelning har samhällsföreningarna placerats i tre olika utrymmen alldeles invid HUS mötesrum Cajsa, vilket torde tjäna deras verksamhet bättre än en stor, svårligen användbar sal.

Varför har två stora fakultetsföreningar, TYT och Condus med respektive ämnesföreningar, placerats i samma utrymme?
Om man jämför de fakultetsföreningar som är verksamma i HUS utrymmen, är TYT och Condus de minsta såväl till antalet ämnesföreningar samt till antalet ordnade evenemang. Eftersom de hittills bara haft lite av HUS utrymmen till sitt förfogande, är de de största vinnarna i lokalfördelningen såväl enligt HUS ekonomidirektions som enligt nationernas och SNÄfs förslag, och deras utrymmesandel kommer att mångdubblas i vilket fall som helst. En annan fakultetsförening, Matlu med sina ämnesföreningar, kommer till exempel bara att få lite större utrymmen än Condus, trots att de tillsammans ordnar 2,3 gånger mer verksamhet än Condus med sina ämnesföreningar och 1,65 gånger mer verksamhet än TYT och Condus med ämnesföreningar tillsammans. Med avseende på verksamheten kunde således dessa två fakultetsföreningar fungera i samma utrymmen, medan man genom att placera dem i olika utrymmen skulle tvinga andra föreningar att skära ned på sin nuvarande, existerande verksamhet.

Onda tungor säger att nationerna gjorde sitt förslag på lokalfördelning med endast nationernas bästa i tankarna, och att de övriga föreningarna lider i den. Stämmer detta?
Nej. Också i detta förslag är det nationerna som makar på sig jämfört med nuläget, men förslagets åtgärder förstör inte nationernas verksamhet, i motsats till ekonomidirektionens förslag. Ämnesföreningarna och de andra föreningarna lider inte mer i nationernas och SNÄfs förslag än vad som är fallet i nuläget eller i ekonomidirektionens förslag – tvärtom. Ämnesföreningarna är med undantag av TYT (se närmare ovan) placerade exakt på samma sätt i nationernas förslag som i ekonomidirektionens förslag. När det gäller de övriga föreningarna har de i ekonomidirektionens förslag på ett mycket konstgjort sätt knippats ihop i grupper, medan man i nationernas och SNÄfs förslag har försökt ta hänsyn till varje förenings individuella behov av lokaler samt de möjligheter och begränsningar som lokalerna erbjuder. Detta förslag har just på grund av detta fått ett väldigt positivt mottagande hos bl.a. många internationella föreningar och hobbyföreningar.