Om nationerna
osakuntatoimintaa.jpg

Nationerna hör till de äldsta studentsammanslutningarna i Finland. Vid Helsingfors universitet fungerar 15 nationer (11 finskspråkiga och 4 svenskspråkiga) och vid Tekniska högskolan en, den svenskspråkiga Teknologföreningen. Nationerna är offentligrättsliga samfund, om vilka stadgas i universitetslagen. Syftet med nationerna är att stöda och utveckla medlemmarnas själsliga fritidsintressen samt att främja deras sociala tillvaro. Nationerna är tvärvetenskapliga och medlemmarna förenas oftast av band till samma geografiska område.

Nationen erbjuder sina medlemmar en levande mötesplats och ett mångsidigt samfund, till vilket vem som helst av studentkårens medlemmar kan ansluta sig, oberoende av studieinriktning, livsstil och politiska åsikter. Ofta ansluter man sig till nationen på basis av hemort, studiebostad, hobby eller t.ex. vänskaps- eller släktförhållanden. Nationen har egna lokaler, i vilka medlemmarna samlas för att utöva fritidsverksamhet, ordna fester, organisera verksamhet och framför allt för att tillbringa tid tillsammans.

Mångsidig verksamhet dagligen

Funktionärer och utskott ansvarar för nationens verksamhet. Antalet funktionärsposter varierar mellan 35-70 från nation till nation. Nationen styrs av styrelsen och enskilda funktionärer ansvarar för underhållet av lokalen. Övriga funktionärer ansvarar för till exempel gulnäbbs-, studie-, idrotts-, kultur-, hembygds-och festverksamheten samt för den internationella verksamheten. Under nationerna fungerar också hobbyklubbar samt körer, orkestrar och dramaklubbar. Varje nation publicerar en egen tidning.

Till nationens regelbundna program hör t.ex. programkvällarna, som ordnas varje vecka med olika teman. Nationerna håller också regelbundet dejoureringar, mottagningar och möten. De olika klubbarna ordnar verksamhet vecko- eller månadsvis beroende på sin natur. Allt som allt kan nationen enkelt ha verksamhet sju dagar i veckan.

toalettrekord.jpg

På nationen ordnas många fester och till årskalendern hör många såväl traditionella sitsar som temafester. Nationerna har också egna traditionella fester som ger uttryck för den typiska kulturen från varje nations hembygd. De olika traditionerna för med sig kontinuitet i verksamheten, men traditionerna lever och förvandlas också då den aktuella nationsgenerationen omformar dem enligt sin tid.

Till nationens natur hör vid sidan av den organiserade verksamheten också att fungera som ett vardagsrum: medlemmarna kan tillbringa sin fritid där t.ex. genom att läsa, studera, använda Internet, se på tv eller för fri samvaro.

Bostäder, internationell verksamhet och traditioner

Nationerna främjar medlemmarnas sociala engagemang t.ex. genom att erbjuda dem förmånliga studiebostäder eller dela ut stipendier.

Nationerna har vänskapsförhållanden med studentsammanslutningar i andra länder, i synnerhet i Sverige och Estland. Nationen främjar medlemmarnas internationalisering genom att uppmuntra medlemmarna att bekanta sig med ifrågavarande organisationers studenter. Nationsmedlemmarna besöker också regelbundet evenemang ordnade av de utländska vännationerna och ansvarar för program då deras representanter besöker den egna nationens evenemang.

Nationerna upprätthåller akademiska traditioner bland annat genom att skicka sina marskalker till universitetets fester, ordna egna akademiska sitsar samt delta i studenternas fackeltåg på självständighetsdagen. Inspektor, som leder nationen, är professor vid universitetet, och förändringar som görs i nationernas stadgar bör godkännas av universitetes rektor.

Nationsmedlemskapet fortsätter genom livet

Nationsmedlemskapet kan ta formen av en daglig livsstil genom hela studietiden eller av tillfälligt deltagande i några tillställningar eller någon enskild klubbverksamhet. Efter examinationen kan nationsmedlemmen ansluta sig till seniorverksamheten och fortsättningsvis delta t.ex. i nationens sommarutfärder samt i traditions- och årsfester.

Om nationsväsendets 365-åriga historia kan man läsa närmare på bl.a. Wikipedia, http://fi.wikipedia.org/wiki/Osakunta